keyboard_arrow_up
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması

Kişisel Koruyucu Donanımlar İşyerlerinde Neden Kullanılır?
İşyerindeki risklerin önlenmesi veya yeterli derecede azaltılması, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılır.


Kişisel Koruyucu Donanımlar Nelerdir?
26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği esas alınmak üzere aşağıdakileri kapsar.
1) Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
2) Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımı,
3) Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,
4) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalarını,
 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanımı 
Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. İşveren, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir.
 Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulur;
a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar;
1) Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur.
2) İşyerinde var olan koşullara uygun olur.
3) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olur.
4) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar.
5) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur.
b) Birden fazla riskin bulunduğu ve çalışanın bu risklere karşı aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımı kullanmasını gerektiren durumlarda, bir arada kullanılmaya uygun olan ve bir arada kullanıldığında söz konusu risklere karşı koruyuculuğu etkilenmeyen kişisel koruyucu donanımlar seçilir.
c) Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri; riskin derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir.
ç) Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu hallerde birden fazla kişi tarafından kullanılmasını gerektiren durumlarda, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınır.
d) İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunur ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilir.
e) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilir, imalatçı tarafından sağlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılır, ihtiyaç duyulan parçaları değiştirilir, hijyenik şartlarda muhafaza edilir ve kullanıma hazır bulundurulur.
f) İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı bilgilendirir.
g) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlar.
ğ) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılır.
h) Kişisel koruyucu donanımlar çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde ve yeterli miktarlarda bulundurulur.
(2) Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılır, bakımı ve temizliği yapılır. Talimatlar çalışanlar tarafından anlaşılır olmak zorundadır.


Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanım Kuralları
 Toplu korunma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Riskler değerlendirilir ve çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden kişisel koruyucu donanım kullanılması gereken durumlar belirlenir. Kişisel koruyucu donanımlardan gerekli olanları sağlar. Çalışanların bu kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alır.
(2) Çalışanlar, 6331 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmakla, korumakla, uygun yerlerde ve uygun şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür.
(3) Çalışanlar kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirirler. Arızalı bulunan kişisel koruyucu donanımlar arızalar giderilmeden ve gerekli kontrolleri yapılmadan kullanılmaz. Çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olur, temizlik ve bakımı yapılır ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilir. Kişisel koruyucu donanımlar her kullanımdan önce kontrol edilir.
 İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı esnasında alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında çalışanlara ve temsilcilerine bilgi verir.
 

Kişisel Koruyucu Donanım Listesi


1.BAŞ KORUYUCULARI
1.1. Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlar) kullanılan koruyucu baretler
1.2. Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, siperlikli veya siperliksiz saç fileleri)
1.3. Koruyucu başlık (kumaştan veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri)


2. KULAK KORUYUCULARI
2.1. Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar
2.2. Tam akustik baretler
2.3. Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar
2.4. Düşük frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları
2.5. İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları


3.GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI
3.1.Gözlükler
3.2.Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük)
3.3. X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, kızılötesi, görünür radyasyon gözlükleri
3.4.Yüz siperleri
3.5.Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, koruyucu baretlere takılabilen maskeler veya baş bantlı maskeler)


4.SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI
4.1. Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler
4.2.Hava beslemeli solunum cihazları
4.3.Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları
4.4.Dalgıç donanımı
4.5.Dalgıç elbisesi


5. EL VE KOL KORUYUCULARI
5.1.Özel koruyucu eldivenler:
Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri)
Kimyasallardan
Elektrikten
Sıcak ve soğuktan
5.2.Tek parmaklı eldivenler
5.3.Parmak kılıfları
5.4 Kolluklar
5.5.Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik)
5.6. Parmaksız eldivenler
5.7. Koruyucu eldivenler


6.AYAK VE BACAK KORUYUCULARI
6.1.Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri
6.2.Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar
6.3.Parmak koruyuculu ayakkabılar
6.4.Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları
6.5.Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar
6.6.Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
6.7.Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
6.8. Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
6.9. İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
6.10. Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler
6.11.Tahta tabanlı ayakkabılar
6.12.Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları
6.13.Dizlikler
6.14.Tozluklar
6.15.Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez)
6.16.Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı


7. CİLT KORUYUCULARI
7.1.Koruyucu kremler / merhemler


8.GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI
8.1.Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler (delinme, kesilme, ergimiş metal sıçramalarına karşı)
8.2.Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler
8.3.Isıtmalı yelekler
8.4.Cankurtaran yelekleri
8.5. X ışınına karşı koruyucu önlükler
8.6.Vücut kuşakları / kemerleri


9.VÜCUT KORUYUCULARI
9.1.Düşmelere karşı kullanılan donanım:
   9.1.1. Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)
   9.1.2. Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)
   9.1.3. Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşüt tipi emniyet kemeri)
9.2.Koruyucu giysiler:
9.2.1. Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum)
9.2.2. Makinelerden korunma sağlayan giysi  (delinme, kesilme ve benzeri)
9.2.3. Kimyasallardan korunma sağlayan giysi 
9.2.4. Kızılötesi radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi 
9.2.5. Isıya dayanıklı giysi  
9.2.6. Termal giysi 
9.2.7. Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi 
9.2.8. Toz geçirmez giysi 
Gaz geçirmez giysi 
Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven ve benzeri)
Koruyucu örtüler

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanılmasının Gerekli Olabileceği İşler ve Sektörler


1. BAŞ KORUYUCULARI
1.1.  Koruyucu baretler
1.1.1. İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yüksekte çalışma platformlarının üstünde, altında veya yakınında yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma işleri, iskelede çalışma ve yıkım işleri
1.1.2. Çelik köprüler, çelik yapılar, direkler, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, ısı ve enerji santrallerinde yapılan çalışmalar
1.1.3. Tüneller, maden ocağı girişleri, kuyular ve hendeklerde yapılan çalışmalar
1.1.4. Toprak ve kaya işleri
1.1.5. Yeraltında ve taşocaklarında yapılan işler, hafriyat işleri, kömür işletmelerinde yapılan dekapaj işleri
1.1.6. Cıvatalama işleri
1.1.7. Patlatma işleri
1.1.8. Asansörler, kaldırma araçları, vinç ve konveyörler civarında yapılan işler
1.1.9. Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle sıcak demir işleme, döküm işleri
1.1.10. Endüstriyel fırınlar, konteynırlar, makinalar, silolar, bunkerler ve boru hatlarında yapılan işler
1.1.11. Gemi yapım işleri
1.1.12. Demiryolu manevra işleri
1.1.13.  Mezbahalarda yapılan işler


2. AYAK KORUYUCULARI
2.1. Delinmez tabanlı emniyet ayakkabıları
2.1.1. Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları
2.1.2. İskelelerde yapılan çalışmalar
2.1.3. Karkas yapıların yıkım işleri
2.1.4. Kalıp yapma ve sökme işlerini de kapsayan beton ve prefabrike parçalarla yapılan çalışmalar
2.1.5. Şantiye alanı ve depolardaki işler
2.1.6. Çatı işleri
2.2. Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları
2.2.1. Çelik köprüler, çelik bina inşaatı, sütunlar, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, vinçler, ısı ve enerji santrallerinde yapılan işler
2.2.2. Fırın yapımı, ısıtma ve havalandırma tesisatının kurulması ve metal montaj işleri
2.2.3. Tadilat ve bakım işleri
2.2.4. Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle demire şekil verme, sıcak presleme işleri ve metal çekme fabrikalarında yapılan işler
2.2.5. Taş ocaklarında ve açık ocaklarda yapılan işler, kömür işletmelerinde yapılan dekapaj işleri
2.2.6. Taş yontma ve taş işleme işleri
2.2.7. Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi
2.2.8. Seramik endüstrisinde kalıp işleri
2.2.9. Seramik endüstrisinde fırınların kaplanması
2.2.10. Seramik eşya ve inşaat malzemesi kalıp işleri
2.2.11. Taşıma ve depolama işleri
2.2.12. Konserve yiyeceklerin paketlemesi ve dondurulmuş etle yapılan işler
2.2.13. Gemi yapım işleri
2.2.14. Demiryolu manevra işleri
2.3. Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar
2.3.1. Çatı işleri 
2.3.2. Kaygan zeminde çalışma gerektiren ve delinme riski içeren işler 
2.4. Yalıtkan tabanlı koruyucu ayakkabılar
2.4.1. Çok sıcak veya soğuk malzemelerle yapılan çalışmalar
2.5. Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabıları
2.5.1. Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler


3. YÜZ VE GÖZ KORUYUCULARI
3.1. Koruyucu gözlükler, yüz siperlikleri veya elle tutulan yüz koruyucuları
3.1.1 Kaynak yapma, öğütme ve ayırma işleri
3.1.2. Sızdırmazlık sağlamak için yapılan işler (kalafatlama) ve keski ile yontma, biçimlendirme işleri
3.1.3. Taş yontma ve şekillendirme işleri
3.1.4. Cıvatalama işleri
3.1.5. Talaş çıkaran makinelerde yapılan talaş toplama işleri
3.1.6. Presle sıcak demir işleme
3.1.7. Artıkların parçalanması ve uzaklaştırılması işleri
3.1.8. Aşındırıcı maddelerin püskürtülerek kullanıldığı işler
3.1.9. Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik maddeleriyle yapılan işler
3.1.10. Sıvı spreylerle çalışma
3.1.11. Ergimiş maddelerle veya onların yakınında çalışma
3.1.12. Radyant ısı ile çalışma
3.1.13. Lazerle çalışma
3.1.14. Biyolojik ajanlarla çalışılan işler


4. SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI
4.1. Respiratörler/ Solunum cihazları
4.1.1. Yetersiz oksijen veya zararlı bir gazın bulunabileceği konteynırlar, kapalı alanlar veya gaz yakan endüstriyel fırınlarda yapılan çalışmalar
4.1.2. Yüksek fırınlara yükleme yapılan alanlardaki çalışmalar
4.1.3. Yüksek fırınların gaz boruları ve gaz konvertörleri civarındaki çalışmalar
4.1.4. Ağır metal dumanlarının bulunabileceği yüksek fırın kapakları civarındaki çalışmalar
4.1.5. Toz bulunması muhtemel, fırın içi döşeme işlerinde ve kepçelerle yapılan çalışmalar
4.1.6. Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işleri
4.1.7. Kuyularda, kanalizasyon ve kanalizasyonla bağlantılı diğer yer altı sahalarında yapılan çalışmalar
4.1.8. Sağlık ve güvenlik riski meydana getirebilecek düzeyde toz oluşan işler
4.1.9. Soğutucu gaz kaçağı tehlikesinin olduğu soğutma tesislerinde yapılan çalışmalar
4.1.10 Biyolojik ajanların olduğu işler


5. İŞİTME DUYUSUNUN KORUNMASI
5.1. Kulak koruyucuları
5.1.1. Metal şekillendirme presleriyle çalışma
5.1.2. Pnömatik matkaplarla çalışma
5.1.3. Havalimanlarının yer işletmelerinde çalışanların yaptığı işler 
5.1.4. Kazık çakma işleri
5.1.5. Ağaç ve tekstil işleri


6. EL, KOL VE VÜCUT KORUNMASI
6.1.  Koruyucu giysi
6.1.1. Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik ürünleriyle yapılan işler
6.1.2. Sıcak malzemeler ile veya onların civarında yapılan ve ısı etkisinin hissedildiği yerlerdeki çalışmalar
6.1.3. Düz cam ürünleriyle çalışma
6.1.4. Kumlama işleri
6.1.5. Derin dondurucu odalarda çalışma
6.2. Ateşe dayanıklı koruyucu giysi
6.2.1. Kapalı alanlarda kaynak işleri
6.3. Delinmeye dayanıklı önlükler
6.3.1. Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri
6.3.2. El bıçaklarıyla yapılan ve bıçağın vücuda doğru çekilmesini gerektiren işler
6.4. Deri Önlükler
6.4.1. Kaynak işleri
6.4.2. Demir dövme işleri
6.4.3. Döküm işleri
6.5. Ön kolun (kolun bilekle dirsek arasında kalan bölümü) korunması
6.5.1. Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri
6.6. Eldivenler
6.6.1. Kaynak işleri
6.6.2. Eldivenlerin yakalanma tehlikesinin bulunduğu makineler dışında, keskin kenarlı cisimlerin elle tutulması
6.6.3. Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalar
6.6.4. Aşırı sıcak ve soğuk temas gerektiren işler 
6.6.5. Biyolojik ajanların olduğu işler
6.7. Metal örgülü eldivenler
6.7.1. Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri
6.7.2. Kesim ve kullanım amaçlarına göre parçalama için el bıçağı kullanılarak yapılan sürekli kesim işleri
6.7.3. Kesim makinelerinin bıçaklarının değiştirilmesi


7. İKLİME DAYANIKLI GİYSİ
7.1.  Açıkta, soğuk ve yağmurlu havada çalışma


8. YANSITICI GİYSİ
8.1. Çalışanların açıkça görülmesi gereken yerlerde yapılan çalışmalar


9. EMNİYET KEMERİ
9.1. İskelelerde çalışma
9.2. Prefabrik parçaların montajı
9.3. Direk ya da sütunlarda çalışma
9.4. Çatı İşleri


10. GÜVENLİK HALATLARI
10.1. Kule/yüksek vinç kabinlerinde çalışma
10.2. Ambarlarda kullanılan istifleme ve boşaltım ekipmanlarının yüksek kabinlerinde çalışma
10.3. Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma
10.4. Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışma


11. DERİNİN KORUNMASI
11.1. Malzeme kaplama işleri
11.2. Tabaklama (dericilik) işleri
 

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
Yorum ekle:
yorum eklemek için veya bir yorum eklendiğinde bildirim almak için lütfen giriş yap veya kaydol
1 kişi, bir yorum eklendiğinde bilgilendirilecek.
BLOG HAKKINDA

Burada ekibimizden en son haberleri ve duyuruları bulacaksınız.

 • Hizmetlerimiz
 • Solunum Fonksiyon Testi Solunum Fonksiyon Testi

  Akciğer fonksiyon testleri olarak ta bilinen solunum fonksiyon testleri ,akciğerlerinizin ne kadar iyi çalışıp çalışmadığını ölçmek için kullanılır.

  east
 • Periyodik Muayene Periyodik Muayene

  Sağlık Raporu ve Periyodik Muayene en geç yılda bir defa olmak üzere tekrarlanır. İşyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

  east
 • Akciğer Grafisi Akciğer Grafisi

  İş güvenliği kapsamında işçilerin 6 ayda bir kontrolden geçmeleri esnasında Akciğer grafisi de istenmektedir.

                                                                                       

  east
 • Mobil Sağlık Hizmetleri Mobil Sağlık Hizmetleri

  Çalışanların sağlık durumlarını taramak ve işletmelerin genel kontrollerini periyodik olarak yapmak için mobil sağlık hizmetleri çok kullanışlı olmaktadır.

  east
 • Mobil Sağlık Aracı Mobil Sağlık Aracı

  Mobil sağlık araçları, ilgili yönetmelikte belirtilmiş kriterlerde olup içerisinde test uygulayan cihazların bulunduğu sağlık tarama hizmetlerini vermektedir. 

  east
 • Portör Muayene ve Testi Portör Muayene ve Testi

  Gıda sektörü çalışanları ile kreş ve yuvalarda görevli olanlarda portör testlerinin yapılması sıklıkla başvurulan bir tarama yöntemidir.

                            

  east
 • İşe Giriş Muayenesi İşe Giriş Muayenesi

  Yeni bir çalışan işe girişte yapılması gereken sağlık muayenesi çalışanın o iş için sağlık açısından uygunluğunu tespit etmek için en etkili yöntemdir.

  east
 • İşitme Testi İşitme Testi

  Kulak Burun Boğaz (KBB) doktorlarının baktığı işitme problemlerinin nedenleri ve ne denli ilerleyip ilermediği ise işitme testi vasıtası ile ortaya konur.

  east
 • Kan Tahlilleri Kan Tahlilleri

  Hastadan alınan bir miktar kanın laboratuvarda analiz edilmesi işlemine kan tahlili denir.

                                   

  east
 • Ultrason Ultrason

  Genel tanımı itibariyle ultrason, yüksek frekanslı ses dalgaları yardımıyla vücudun görüntülenmesi işlemidir.

                                                

  east
 • EKG (Elektrokardiyografi) EKG (Elektrokardiyografi)

  EKG (Elektrokardiyogram), olması muhtemel kalp hastalıklarının tanısını koymak amacıyla elektrotlar yardımıyla grafiksel sonuçlar çıkaran bir cihazdır.

  east

 

 

 

Hemen Nace kodunuzu ve tehlike sınıfınızı öğrenerek teklif alın.